දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන සේවය ආරක්ෂාකාරී පියවර සමඟ නැවතත්

2019 අප්‍රේල් මස 21 වන පාස්කු ඉරු දින සිදුවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ආරක්ෂක විධිවිධාන මත තාවකාලිකව අත්හිටුවණු ලැබූ දුම්රිය පාර්සල් ප්‍රවාහන සේවය, 2019 ජූනි මස 01 වෙනි දින පටන් යළිත් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. ඒ අනුව පාර්සල් ප්‍රවාහනය සඳහා බාර දීමේදි ඒ තුල අඩංගු වන භාණ්ඩ හා අයිතමයන්