මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ කාලසටහන සංශෝධනය වේ

2019.08.01 දින සිට

🚂 දිනපතා මරදාන සිට මාතර දක්වා ධාවනය වන රුහුණු කුමාරි (අංක 8058 දරණ) සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය හබරාදුව දුම්රිය ස්ථානයේ නොනවත්වා ධාවනය කරනු ලැබේ.

🚂 සති අන්තයේ (සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින) මරදාන සිට පෙ.ව.06.05 මාතර දක්වා ධාවනය වන අංක 8060 දරණ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සහ මාතර සිට ප.ව.04.00 ට මරදාන දක්වා ධාවනය වන අංක 8061 දරණ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය හබරාදුව දුම්රිය ස්ථානයේ නොනවත්වා ධාවනය කරනු ලැබේ.

🚂 තවද, සති අන්තයේ (සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින) මරදාන සිට පෙ.ව.06.05 මාතර දක්වා ධාවනය වන අංක 8060 දරණ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය අහංගම දුම්රිය ස්ථානයේ නතර කර ධාවනය කෙරෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *