දක්ෂිණ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සේවාව ඇරඹේ

මරදාන සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දිනපතා ධාවනය වන නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සේවාවක් 2019-09-24 දින සිට ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. එම දුම්රිය දක්ෂිණ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ලෙස නම් කර තිබේ. එහි කාලසටහන පහත පරිදි වේ. – දුම්රිය අංක 8054 මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් 2019-09-24 වන දින ප.ව.03.00 ට ගමන් ආරම්භ කරන අතර ප.ව.06.05 ට බෙලිඅත්ත

කොළඹ කොටුව – කන්කසන්තුරේ අතර “ශ්‍රී දේවි” නමින් නගරාන්තර දුම්රිය සේවාවක්

කොළඹ කොටුව සිට වවුනියාව දක්වා මෙතෙක් ධාවනය වූ අංක 4003 හා 4004 දරණ සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය ගමන් වාරයන් 2019 සැප්තැම්බර් 05 වන දින සිට කන්කසන්තුරේ දක්වා දිගු කරමින් “ශ්‍රී දේවි නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය” ලෙසින් ධාවනයට එක් වීමට නියමිත වේ. දුම්රිය අංක 4003 (කොළඹ කොටුව සිට කන්කසන්තුරේ) ගමනාරම්භය කොළඹ කොටුව – ප.ව. 3/55ගමනාන්තයකන්කසන්තුරේ – රාත්‍රී 10/16 එම