දක්ෂිණ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සේවාව ඇරඹේ

මරදාන සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දිනපතා ධාවනය වන නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සේවාවක් 2019-09-24 දින සිට ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත. එම දුම්රිය දක්ෂිණ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ලෙස නම් කර තිබේ.

දක්ෂිණ නගරාන්තර ප්‍රවේශපත්‍ර මිලගණන්

එහි කාලසටහන පහත පරිදි වේ.

– දුම්රිය අංක 8054
මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් 2019-09-24 වන දින ප.ව.03.00 ට ගමන් ආරම්භ කරන අතර ප.ව.06.05 ට බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයට ලඟාවීමට නියමිතයි.

එම දුම්රිය නවත්වන්නේ,
කොළඹ කොටුව ප.ව.03.05
අලුත්ගම ප.ව.04.07
අම්බලන්ගොඩ ප.ව.04.26
හික්කඩුව ප.ව.04.37
ගාල්ල ප.ව.04.53
වැලිගම ප.ව.05.21
මාතර ප.ව.05.35
කැකණදුර ප.ව.05.46
වැවුරුකන්නල ප.ව.05.56
බෙලිඅත්ත ප.ව.06.05

– දුම්රිය අංක 8055
බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් 2019-09-25 වන දින පෙ.ව.02.15 ට ගමන් ආරම්භ කරන අතර පෙ.ව.05.10 ට මරදාන දුම්රිය ස්ථානයට ලඟාවීමට නියමිතයි.

එම දුම්රිය නවත්වන්නේ,
වැවුරුකන්නල පෙ.ව.02.23
කැකණදුර පෙ.ව.02.33
මාතර පෙ.ව.02.40
වැලිගම පෙ.ව.02.53
ගාල්ල පෙ.ව.03.17
හික්කඩුව පෙ.ව.03.37
අම්බලන්ගොඩ පෙ.ව.03.47
අලුත්ගම පෙ.ව.04.06
කොළඹ කොටුව පෙ.ව.05.04
මරදාන පෙ.ව.05.10

මෙම දුම්රිය සඳහා ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද නව S13 වර්ගයේ බලවේග කට්ටලයක් යොදා ගනිමින් ධාවනය කිරීමට නියමිත අතර පළමු පන්තියේ මැදිරියක්, දෙවැනි පන්තියේ මැදිරියක් සහ තෙවැනි පන්තියේ මැදිරි තුනකින් සමන්විත වේ.
සැ.යු.මෙම දුම්රියෙහි ගමන් කිරීමට සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් සහ දුම්රිය වාර ප්‍රවේශපත් වලංගු නොවන බවත් ඒ සඳහා නගරාන්තර දුම්රියන් සඳහා ඇති විශේෂ ප්‍රවේශපත් ලබාගත යුතු බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

RDMNS වෙනුවෙන් සැකසුම | Romesh Pradeep / Lahiru Thenuwara
Image | Haleef Ismail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *