දුම්රිය වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මකයි

සැප්තැම්බර් මස 25 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *