කොළඹ කොටුව – කන්කසන්තුරේ අතර “ශ්‍රී දේවි” නමින් නගරාන්තර දුම්රිය සේවාවක්

කොළඹ කොටුව සිට වවුනියාව දක්වා මෙතෙක් ධාවනය වූ අංක 4003 හා 4004 දරණ සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය ගමන් වාරයන් 2019 සැප්තැම්බර් 05 වන දින සිට කන්කසන්තුරේ දක්වා දිගු කරමින් “ශ්‍රී දේවි නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමි දුම්රිය” ලෙසින් ධාවනයට එක් වීමට නියමිත වේ.

දුම්රිය අංක 4003 (කොළඹ කොටුව සිට කන්කසන්තුරේ)

ගමනාරම්භය කොළඹ කොටුව – ප.ව. 3/55
ගමනාන්තයකන්කසන්තුරේ – රාත්‍රී 10/16


එම දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන පිළිවෙලින්.
පොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල, මහව සන්ධිය, ගල්ගමුව, තඹුත්තේගම, අනුරාධපුර නව නගරය, අනුරාධපුරය, මැදවච්චිය, වවුනියාව, අරිවියල් නගර්, කිලිනොච්චිය, කොඩිකාමම්, යාපනය සහ කන්කසන්තුරේ.

දුම්රිය අංක 4004 (කන්කසන්තුරේ සිට කොළඹ කොටුව)

ගමනාරම්භයකන්කසන්තුරේ – පෙ.ව. 3/45
ගමනාන්තයකොළඹ කොටුව – පෙ.ව. 10/24

එම දුම්රිය නවත්වන දුම්රිය ස්ථාන පිළිවෙලින්.

කන්කසන්තුරේ, යාපනය, කොඩිකාමම්, කිලිනොච්චිය, අරිවියල් නගර්, වවුනියාව, මැදවච්චිය, අනුරාධපුරය, අනුරාධපුර නව නගරය, තඹුත්තේගම, ගල්ගමුව, මහව සන්ධිය, කුරුණෑගල, පොල්ගහවෙල, මරදාන සහ කොළඹ කොටුව.
මෙම දුම්රිය සඳහා ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද නවීන S13 වර්ගයේ ද්විත්ව බලවේග කට්ටල දුම්රියක් යොදා ගනිමින් ධාවනය කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *