දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති විසින් ආරම්භ කර තිබූ අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගය අද දින (10/07) අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව දුම්රිය ධාවනය නැවත යතා තත්වයට පත් කිරීමට යම් කාලයක් ගතවන බැවින් සවස් කාලයේ දුම්රිය ධාවන තොරතුරු පෙර ලෙසම සමූහය තුල යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකෙරෙනු ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *