අවශ්‍ය මුළු මුදල

Required Total Amount

රු.800,000/-

ඉතිරි අරමුදල් ප්‍රමාණය

Donations Required

රු.323,800/-

එකතු වී ඇති අරමුදල් ප්‍රමාණය

Donations collected

රු.476,200/-

BANK DETAILS

RDMNS Railway Network

1024 6100 6394

Sampath Bank - Negombo Super

BRANCH CODE 024

ආධාර මුදල් 2024-07-10 දින දක්වා පරිත්‍යාග කල හැක

For More Information

Viraj   - 077 042 0195

Kavindu - 077 595 7991